PL

Rodo

Szybki kontakt

AGROFLEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa

Grzegorzowice Małe 9,

32-095 Iwanowice

Tel. 12 307-08-03

Fax. 12 444-73-36

e-mail: biuro@agroflex.com.pl.

strona: www.agroflex.com.pl

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), firma pod nazwą AGROFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, adres: Grzegorzowice Małe 9, 32-095 Iwanowice, uprzejmie informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę pod firmą AGROFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA..

 

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez SPÓŁKĘ.

 

1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest AGROFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA adres: Grzegorzowice Małe 9, 32-095 Iwanowice, REGON 123232880, NIP 682-177-01-79, (dalej zwana „Spółką”) tel. 12 307 08 03, e-mail: rodo@agroflex.com.pl

2.       SPÓŁKA wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email rodo@agroflex.com.pl

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a.)     w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b.)    w celu kierowania do Pani/Pana przez SPÓŁKĘ treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes SPÓŁKI (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes SPÓŁKI polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

c.)     dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SPÓŁCE na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d.)    dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes SPÓŁKI (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem SPÓŁKI jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

e.)     w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu SPÓŁKI polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes SPÓŁKI (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.)    dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

b.)    podmioty świadczące na rzecz SPÓŁKI usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

c.)    operatorzy pocztowi i kurierzy,

d.)    operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

e.)     organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.      SPÓŁKA nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez SPÓŁKĘ treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iv) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7.      Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.

8.      Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych SPÓŁKA prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres SPÓŁKI (AGROFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 32-095 Iwanowice, ul. Grzegorzowice Małe 9) lub elektronicznej (wiadomość email na adres rodo@agroflex.com.pl

9.      Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10.   Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

11.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne – za wyjątkiem danych przetwarzanych w celu określonym w pkt 3 lit b) - w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez SPÓŁKĘ jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.